Nasze główne zadania

Główne zadania na 2021 rok

Każdy może mieć swój udział w realizacji zadań statutowych naszej Fundacji, wspierając nas przez darowizny finansowe, rzeczowe lub przez przekazanie swojego 1% podatku dochodowego za 2020 r.

– wspieranie rodzin, które przyjęły dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Takie rodziny to: rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, specjalistyczne rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka;
– wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych, w tym inicjatyw stowarzyszeń rodziców zastępczych i/lub  grup wsparcia;
– propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa, szczególnie przez organizowanie obchodów Dnia 30 Maja jako ŚWIĘTA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO;
– budowanie systemu wsparcia dla usamodzielnionych dzieci z RZ: – Ośrodek wsparcia; – OPIEKA NASTĘPCZA

– BUDOWA RODZINNEGO DOMU POMOCY DLA BYŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Wskazanie przeznaczenia darowizny lub 1% podatku:
Przepisy kodeksu cywilnego (art. 893) dopuszczają możliwość przekazania darowizny z tzw. poleceniem. Takie darowizny uprawniają również do ulgi podatkowej. Podatnik może odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu.
Również w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) każdy podatnik może wskazać wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego (OPP), której deklaruje swój 1% podatku dochodowego, wpisując w odpowiedniej rubryce nazwę tej Organizacji i jej numer KRS. Jednocześnie może wskazać cel szczegółowy 1%.

Wpisz do  zeznania podatkowego:
Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej
JA I MÓJ DOM w Łodzi
Nr KRS  0000199423
rzut