Formy rodzinnej opieki zastępczej

 

FORMYCHARAKTERYSTYKA
ADOPCJAjest formą zastępczego środowiska rodzinnego, która powstaje na mocy orzeczenia sądu i niesie za sobą skutki podobne jak w przypadku rodziny naturalnej.
RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONEmogą ją utworzyć osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka
RODZINY ZASTĘPCZE NIESPOKREWNIONErodzina “obca”, która tymczasowo bądź na stałe opiekuje się i wychowuje dzieci; rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka
RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE WIELODZIETNEumieszcza się w niej w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci może być większa
RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE SPECJALISTYCZNEumieszcza się w niej dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.
RODZINY ZASTĘPCZE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGOumieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.
RODZINNY DOM DZIECKA (placówka rodzinna)RDD tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci w różnym wieku umożliwiając opiekę nad licznym rodzeństwem w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. W placówce rodzinnej przebywać może od 4 do 8 dzieci jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Dzieci pozostają w niej do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

 

Uregulowania prawne dotyczące Rodzinnych Domów Dziecka:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej ( Dz.U. z dn. 17 listopada 2004r.; nr 245; poz. 2461)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 14.lutego 2005r.; w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. nr 37; poz. 331) – w tym rozporządzeniu RDD dotyczą: § 5.1; § 5.2; § 8.1; § 8.2; § 8.5; § 9. (7-10); § 10.1; § 10.2; § 10.3;§ 14.9; § 23.3; § 24.4; § 24.5; § 30.2; § 31.2; § 31.3
  • Ustawa z dn. 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z dn. 19 września 2005r.; nr 179; poz. 1487) – naszej kwestii dotyczy art.1 pkt. 6; 7;