Główne zadania

Celem Fundacji JA I MÓJ DOM jest

Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla

1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich i inne rodziny zastępcze współpracujące z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych

2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami, w szczególności przez wspieranie grup samopomocowych i promocję wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych oraz pomocy rodzinom działajacym w systemie pieczy zastępczej i ich podopiecznych w wyrównywaniu ich szans życiowych i przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego

4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków, uwzględniając działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

rzut

Odpłatna działalność statutowa pożytku publicznego:

A. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:

 • o szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,
 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,

B. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:

 • konferencje i seminaria,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,
 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,

C. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:
  • ośrodków wsparcia dziennego,
  • mieszkań chronionych,
  • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

Nieodpłatna działalność statutowa pożytku publicznego

1, Organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych w zakresie:

 • utrzymania i wyposażenia domu
 • opieki medycznej i psychologicznej
 • wykształcenia i wypoczynku wakacyjnego
 • usamodzielnienia i opieki następczej.

2. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami przez:

 • wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,
 • działania z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków, w tym niepełnosprawnych,
 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i feriidla dzieci i ich opiekunów,
 • kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami dla dzieci osieroconych i odrzuconych.

3.  Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:

 • akcje poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze,
 • konferencje i seminaria,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,
 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,
 • obchody dnia zastępczego rodzicielstwa,
 • promocje wolontariatu.

4. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków przez:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych  dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzicami,
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:
  • ośrodków wsparcia dziennego,
  • mieszkań chronionych,
  • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagajacych wsparcia z powodu niepełnosprawności,
 • wykonywanie zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej.