Darowizna zwykła i 1,5%

Darowizna zwykła i 1,5%

DAROWIZNA1,5%
Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

 

Podstawa prawna:

art. 27 d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.)

Podmiot uprawniony do przekazania darowizny:

osoba fizyczna (podatnik PIT)

osoba prawna (podatnik CIT)

Podmiot uprawniony do przekazania 1,5%:

osoba fizyczna (podatnik PIT)

 

Podmioty uprawnione do otrzymania darowizny:

organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) prowadzące działalność pożytku publicznego

Przedmiot darowizny:

rzeczowy lub finansowy

Podmioty uprawnione do otrzymania 1,5%:

organizacje pożytku publicznego

 

Przedmiot darowizny:

tylko pieniężny

Cele:

odliczeniu podlegają darowizny dokonane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cele:

przekazanie ma charakter podmiotowy

Dokonana darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania

 

Podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego zmniejsza się o 1,5%
Limity:

– w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne – odliczenie w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu

-w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby prawne – łącznie do wysokości 10% dochodu

Limit:

zmniejszenie nie może przekraczać kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż 1,5% podatku należnego

 

Termin dokonania darowizny:

rok podatkowy

 

Termin dokonania przekazania:

– deklaruje się przy składaniu zeznania podatkowego

– Urząd Skarbowy przekazuje organizacji w ciągu trzech miesięcy.

 

Podatnik będący osobą fizyczną może zarówno odliczyć przekazaną darowiznę, jak i przekazać 1,5%.