Jak zostać rodzicem zastępczym

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać rodzicem zastępczym?

W myśl obowiązujących przepisów pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

  • Dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji,
  • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich (nie byli karani),
  • Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie im została zawieszona,
  • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwa opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Spełnienie wszystkich w/w przesłanek pozwala ubiegać się o powierzenie funkcji rodziny zastępczej.

rzut