Statut

 

 

S T A T U T   FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ   JA I MÓJ DOM „
Tekst jednolity – stan prawny 11 lutego 2023 r 
R o z d z i a ł I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Władysławę Brewińską, Urszulę Brewińską, Krystynę Brewińska, Zdzisława Brewińskiego, Jacka Brewińskiego, Grażynę Włodarczyk i Wojciecha Droszczyńskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Szeredę z Kancelarii Notarialnej w Łodzi dnia 29 października 1997r., repetytorium A Nr 4553/97 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. Nr 46 z 1991r., poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2, Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§ 4.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5.
1. Fundacja używa logo oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundcja może używać skróconej nazwy: “FUNDACJA JA I MÓJ DOM“.

R o z d z i a ł   II –  ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla :
1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich i inne rodziny zastępcze współpracujące z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych
2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami, w szczególności przez wspieranie grup samopomocowych i promocję wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej
3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych oraz pomocy rodzinom działajacym w systemie pieczy zastępczej i ich podopiecznych w wyrównywaniu ich szans życiowych i przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego
4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków, uwzględniając działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 6a.

1. Działalności Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i obejmuje sferę zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i odpłatną. Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą po wypełnieniu wskazań zawartych w punkcie 7.
2. Działalność nieodpłatna i odpłatna realizowana jest w formach wskazanych w § 7.
3. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 1. Organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych w zakresie:
 • utrzymania i wyposażenia domu,
 • opieki medycznej i psychologicznej,
 • wykształcenia i wypoczynku wakacyjnego,
 • usamodzielnienia i opieki następczej.
 1. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:
 • wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,
 • działania z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków, w tym niepełnosprawnych,
 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,
 • kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami dla dzieci osieroconych i odrzuconych.
 1. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:
 • akcje poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze,
 • konferencje i seminaria,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,
 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,
 • obchody Dnia Zastępczego Rodzicielstwa,
 • promocję i organizację wolontariatu.
 1. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie:
  A) punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami
  B) klubów samopomocowych i innych
  C) punktów rehabilitacyjnych

D) rodzinnych domów dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:
  A) ośrodków wsparcia dziennego,
  B) mieszkań chronionych,
  C) rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności
 • wykonywanie zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej

5. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pozytku publicznego w zakresie:

 1. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:
 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,
 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,
 1. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:
 • konferencje i seminaria,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,
 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,
 1. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie:
  – punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami
  – klubów samopomocowych i innych
  – punktów rehabilitacyjnych

– rodzinnych domów dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:
  – ośrodków wsparcia dziennego,
  – mieszkań chronionych,
  – rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

6. W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych działania powinny być skierowane w pierwszej kolejności na działalność nieodpłatną.

7. 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących jej celom statutowym i zawsze jako działalność dodatkowa w stosunku do podejmowanych przez Fundację działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez Zarząd Fundacji oraz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstw KRS. Zgoda Zarządu wyrażona w formie stosownej uchwały wskazywać winna rodzaj i charakter działalności zgodnie z PKD 2007, której wykonywania Fundacja może się podjąć.
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określi Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. W chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności wyniesie co najmniej 1000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 7. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnego domu zastępczego utworzonego przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich dla dzieci odrzuconych i osieroconych, związanych z zastępczymi rodzicami jakimkolwiek związkiem prawnym, w zakresie :
a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
e/ usamodzielniania (usamodzielnienie) się wychowanków i opieki następczej nad nimi
f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków; przeciwdziałania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu
g/ zajęć terapeutycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.
2. organizacyjne i materialne wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych w zakresie:
a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi
f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków; przeciwdziałania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu
g/ zajęć terapeutycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.
3. wspieranie działań zmierzających do powstania samopomocowych grup rodzin zastępczych; wdrażanie do samoorganizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działań z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w tym niepełnosprawnych.
4. organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej w zakresie :
a/ upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa
b/ konferencji i seminarium
c/ akcji poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze
d/ szkolenia i warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych, których dzieci przebywają  w pieczy zastępczej
e/ pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin zastępczych i biologicznych,
f/ organizacji czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla opiekunów i dzieci
g/ organizacji imprez integracyjnych dla środowiska rodzinnej pieczy zastępczej, w tym imprez związanych z obchodami Dnia Zastępczego Rodzicielstwa
h/ promocji i organizacji wolontariatu.
5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych
6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd terytorialny na podstawie odrębnych przepisów i porozumień
7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej
8. tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa i wsparcia rodzinnego dla dzieci wziętych, rodzin zastępczych i naturalnych oraz byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w szczególności w formie:
a/ punktów spotkań rodzinnych dla kontaktów rodziców z ich dziećmi znajdującymi się w rodzinnej pieczy zastępczej, klubów samopomocowych i innych oraz punktów rehabilitacyjnych
b/ ośrodków wsparcia dla byłych wychowanków rodzin zastępczych
c/ mieszkań chronionych dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
d/ rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, w szczególności byłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
e/rodzinnych domów dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
§ 7a.
Zabrania się, członkom wszystkich organów Fundacji, pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli:
1. udzielania pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji;
2. przekazywania na ich rzecz majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania na ich rzecz majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to wykorzystywanie nie jest związane bezpośrednio z realizacją statutowych celów Fundacji.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niz rynkowych.
§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
R o z d z i a ł   III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
1. Dochody Fundacji pochodzą z :
          1. darowizn, spadków i zapisów oraz umów dożywocia
          2. subwencji i grantów osób prawnych
          3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ze sprzedaży towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalnosci pożytku publicznego Fundacji oraz sprzedaży przedmiotów darowizny
          4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
          5. dotacji podmiotowych i przedmiotowych
          6. dalszych świadczeń fundatorów na wsparcie określonych celów społecznych
          7. wpłat 1% podatku od podatników oraz odsetek bankowych
          8. działalności odpłatnej pożytku publicznego
9. wszelkich innych form pozyskiwania pieniędzy na cele statutowe, w tym dochodów z działalności gospodarczej, jeśli zostanie taka podjęta zgodnie z § 6a punkt 7.
10. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.
         2. Fundacja może zawierać umowy dożywocia.
§ 12.
Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 11 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.
R o z d z i a ł IV ORGANY FUNDACJI
§ 15.
1. Organami Fundacji są:
      – Rada Fundacji
      – Komisja Rewizyjna
      – Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa do realizacji okreslonych prac i zadań..
§ 16.
Radę Fundacji mogą utworzyć Fundatorzy i Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sponsorzy składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady.
§ 17.
1. Pierwszą Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.
2. Skład Rady Fundacji może być powiększony o osoby pochodzące spośród Sponsorów. Decyzję w tej sprawie podejmują Fundatorzy działający łącznie.
3. Rada Fundacji moze odwołać członka Rady w sytuacjach wyjątkowych. Uchwala Rady Fundacji w przypadku odwołania Członka Rady wymaga 2/3 ważnie oddanych głosów.
§ 18.
1. W przypadku odwołania, zrzeczenia się funkcji w Radzie bądź śmierci któregokolwiek z członków Rady, pozostali członkowie Rady, działając łącznie, mogą dokooptować kolejną osobę spośród Sponsorów Fundacji, byłych członków Komisji Rewizyjnej lub osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji. Osoby te składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą najmniej 4 osoby.
3.
4. Zwiększenie ilości członków Rady może nastąpić w każdym czasie, o ile taką decyzję podejmą członkowie Rady, działając łącznie.
§ 19.
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.
§ 20.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§ 21.
1. 1/Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2/ Posiedzenia Rady mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Za  miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
2. 1/ Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2/ Uchwałą podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały.
3. 1/ O terminie. miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji jej Członkowie są powiadamiani w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
2/ Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady..
§ 22.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 23.
1. Z wyjątkiem uregulowań § 18, 35, 38, 40 i 41 decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względów na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Fundatorzy będący członkami Zarządu wstrzymują się od głosowania w sprawach dotyczących ich oraz Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku niemożności zwołania trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy Rady w pełnum składzie do podjęcia uchwał w sprawie uregulowań  § 18, 35, 38, 40 i 41 kompetentna do podjęcia jednomyślnej uchwały jest Komisja Rewizyjna.
§ 24.
Do kompetencji Rady Fundacji należy :
1. powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
3. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
5. rozpatrywanie  i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
6. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w paragrafach: 18, 32, 35, 38, 40 i 41 niniejszego statutu
7.  zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura fundacji.
8. uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu
9. podejmowanie decyzji w sprawie nabyci lub zbycia majątku nieruchomego.
§ 25.
1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do siedmiu osób i powoływany jest na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji przy obecności wszystkich członków Rady.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu składa się na ręce Rady Fundacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia.
§ 26.
1. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
2. Fundator, który zrezygnował z pełnienia Funkcji członka Zarzadu, jesli wyrazi taką wolę zostaje powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji zgodnie z § 18.
§ 27.
1. Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Uchwała w tej sprawie może być podjęta w obecności wszystkich członków Rady.
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
      a) złożenia rezygnacji,
      b) podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
      c) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
      d) niepełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż rok,
      e) przekroczenia 75 roku życia,
      f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
      g) istotnego naruszenia postanowień statutu.
§ 28.
1. Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Zarząd wybiera ze swego grona jednego, dwóch lub trzech wiceprezesów i sekretarza Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
§ 29.
1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

2. W sprawach związanych z działalnością Fundacji obok komunikacji bezpośredniej przyjmować można komunikację poprzez pocztę elektroniczną przy wykorzystaniu adresów wskazywanych przez członków organów statutowych.

§ 30.
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym, w formie telefonicznego, listownego, e-mailowego uzgodnienia ich treści, a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w takim przypadku uchwała utrwalana jest w formie dokumentowej przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. W trybie obiegowym głosowanie kończy się w ciągu 7 dni od poddania projektu pod głosowanie lub w momencie oddania głosów przez wszystkich członków Zarządu lub w terminie wskazanym przez poddającego pod głosowanie projekt uchwały nie krótszym jednak niż 3 dni.
4. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwał podejmowanej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
§ 31.
Zarząd w szczególności :
   1. reprezentuje Fundacje na zewnątrz
   2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji
   3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
   4. przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
   5. powołuje zespoły i inne organa do realizacji określonych prac i zadań, ustala ich regulamin oraz ustala Regulamin Biura Fundacji. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
   6. sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i przedstawia je Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia roku obrachunkowego.
  7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej
   8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
   9. wykonuje uchwały Rady Fundacji.
10. kieruje działalnością gospodarczą Fundacji, o ile Fundacja będzie ją prowadziła.
§ 32.
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji. Zasady wynagradzania Członków Zarzadu określa Regulamin Zarządu.
2. Czynności  z zakresu zawierania, zmian i wypowiadania stosownych umów z Członkami Zarządu wykonuje Komisja Rewizyjna.
§ 33.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu, może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
§ 33 a.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Fundacji. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
3. 1/. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Fundacji na okres czterech lat.
    2/. Członek Komisji Rewizyjnej może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż przez trzy kadencje.
    3/ . Rezygnację z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej  składa się na ręce Przewodniczacego Rady Fundacji. Rezygnacja jest skutecna z chwilą
          jej  złożenia.
4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 27
5. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
   a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
   b)  przedstawianie sprawozdań i wniosków  ze swej działalności Radzie Fundacji,
   c)  wnioskowanie o udzielanie absolutorium dla Zarządu Fundacji,
   d) działanie w  imieniu Fundacji w sprawach określonych w  § 23 pkt 4 oraz  §  32 pkt 2.
   e) składanie wniosku do Rady w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
    2.Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń
       dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
6. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
   a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji
        we wszystkich dziedzinach,
   b) żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
   c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
R o z d z i a ł V   ZMIANA STATUTU
§ 34.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 35.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.
R o z d z i a ł VI    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 37.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie istotny cel Fundacji.
§ 38.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.
§ 39.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 40.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym, uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.
§ 41.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz stowarzyszeń i fundacji, których działalność ma na celu wspieranie osób wychowujących rodzinnie dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.
§ 42.
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania
§ 43.  wykreślony