Statut

 

 

S T A T U T   FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ   JA I MÓJ DOM „
Tekst jednolity – stan prawny 11 września 2017 roku
R o z d z i a ł I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Władysławę Brewińską, Urszulę Brewińską, Krystynę Brewińska, Zdzisława Brewińskiego, Jacka Brewińskiego, Grażynę Włodarczyk i Wojciecha Droszczyńskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Szeredę z Kancelarii Notarialnej w Łodzi dnia 29 października 1997r., repetytorium A Nr 4553/97 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. Nr 46 z 1991r., poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2, Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§ 4.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5.
1. Fundacja używa logo oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundcja może używać skróconej nazwy: “FUNDACJA JA I MÓJ DOM“.

R o z d z i a ł   II –  ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla :
1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich i inne rodziny zastępcze współpracujące z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych
2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami, w szczególności przez wspieranie grup samopomocowych i promocję wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej
3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych oraz pomocy rodzinom działajacym w systemie pieczy zastępczej i ich podopiecznych w wyrównywaniu ich szans życiowych i przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego
4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków, uwzględniając działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 6a.

1. Działalności Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i obejmuje sferę zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i odpłatną.
2. Działalność nieodplatna i odpłatna realizowana jest w formach wskazanych w § 7.
3. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 1. Organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych w zakresie:
 • utrzymania i wyposażenia domu,
 • opieki medycznej i psychologicznej,
 • wykształcenia i wypoczynku wakacyjnego,
 • usamodzielnienia i opieki następczej.
 1. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:
 • wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,
 • działania z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków, w tym niepełnosprawnych,
 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,
 • kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami dla dzieci osieroconych i odrzuconych.
 1. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:
 • akcje poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze,
 • konferencje i seminaria,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,
 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,
 • obchody Dnia Zastępczego Rodzicielstwa,
 • promocję i organizację wolontariatu.
 1. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:
 • ośrodków wsparcia dziennego,
 • mieszkań chronionych,
 • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności
 • wykonywanie zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej

5. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pozytku publicznego w zakresie:

 1. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:
 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,
 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,
 1. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:
 • konferencje i seminaria,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,
 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,
 1. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:
 • ośrodków wsparcia dziennego,
 • mieszkań chronionych,
 • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

6. W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych działania powinny być skierowane w pierwszej kolejności na działalność nieodpłatną.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnego domu zastępczego utworzonego przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich dla dzieci odrzuconych i osieroconych, związanych z zastępczymi rodzicami jakimkolwiek związkiem prawnym, w zakresie :
a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
e/ usamodzielniania (usamodzielnienie) się wychowanków i opieki następczej nad nimi
f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków; przeciwdziałania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu
g/ zajęć tarapeutycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.
2. organizacyjne i materialne wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych w zakresie:
a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi
f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków; przeciwdziałania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu
g/ zajęć tarapeutycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.
3. wspieranie działań zmierzających do powstania samopomocowych grup rodzin zastępczych; wdrażanie do samoorganizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działań z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w tym niepełnosprawnych.
4. organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej w zakresie :
a/ upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa
b/ konferencji i seminarium
c/ akcji poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze
d/ szkolenia i warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych, których dzieci przebywają  w pieczy zastępczej
e/ pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin zastępczych i biologicznych,
f/ organizacji czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla opiekunó i dzieci
g/ organizacji imprez integracyjnych dla środowiska rodzinnej pieczy zastępcej, w tymimprez zwiaanych z obchodami Dnia Zastępczego Rodzicielstwa
h/ promocji i organizacji wolontariatu.
5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych
6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd terytorialny na podstawie odrębnych przepisów i porozumień
7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej
8. tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa i wsparcia rodzinnego dla dzieci wziętych, rodzin zastępczych i naturalnych oraz byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w szczególności w formie:
a/ punktów spotkań rodzinnych dla kontaktów rodziców z ich dziećmi znajdujacymi się w rodzinnej piecy zastępczej
b/ ośrodków wsparcia dla byłych wychowanków rodzin zastępczych
c/ mieszkań chronionych dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków rodzinnej piecy zastepczej
d/ rodzinnych domów pomocy dla osób wymagajacych wsparcia z powodu niepełnosprawnosci, w szczególnosci byłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
§ 7a.
Zabrania się, członkom wszystkich organów Fundacji, pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli:
1. udzielania pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji;
2. przekazywania na ich rzecz majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
3. wykorzystywania na ich rzecz majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to wykorzystywanie nie jest związane bezpośrednio z realizacją statutowych celów Fundacji.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicza członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niz rynkowych.
§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
R o z d z i a ł   III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
1. Dochody Fundacji pochodzą z :
1. darowizn, spadków i zapisów oraz umów dożywocia
2. subwencji i grantów osób prawnych
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ze sprzedaży towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalnosci pożytku publicznego Fundscji oraz sprzedaży przedmiotów darowizny
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
5. dotacji podmiotowych i przedmiotowych
6. dalszych świadczeń fundatorów na wsparcie określonych celów społecznych
7. wpłat 1% podatku od podatników oraz odsetek bankowych
8. działalnosci odpłatnej pożytku publicznego
9. wszelkich innych form pozyskiwania pieniedzy na cele statutowe.
2, Fundacja może zawierać umowy dożywocia.
§ 12.
Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 11 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.
R o z d z i a ł IV ORGANY FUNDACJI
§ 15.
1. Organami Fundacji są:
      – Rada Fundacji
      – Komisja Rewizyjna
      – Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa do realizacji okreslonych prac i zadań..
§ 16.
Radę Fundacji mogą utworzyć Fundatorzy i Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sponsorzy składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady.
§ 17.
1. Pierwszą Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.
2. Skład Rady Fundacji może być powiększony o osoby pochodzące spośród Sponsorów. Decyzję w tej sprawie podejmują Fundatorzy działający łącznie.
3. Rada Fundacji moze odwpłać członka Rady w sytuacjach wyjątkowych. Uchwala Rady Fundacji w przypadku odwołania Członka Rady wymaga 2/3 ważnie oddanych głosów.
§ 18.
1. W przypadku odwołania, zrzeczenia się funkcji w Radzie bądź śmierci któregokolwiek z członków Rady, pozostali członkowie Rady, działając łącznie, mogą dokooptować kolejną osobę spośród Sponsorów Fundacji lub osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji. Osoby te składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą najmniej 4 osoby.
3. Zwiększenie ilości członków Rady może nastąpić w każdym czasie, o ile taką decyzję podejmą członkowie Rady, działając łącznie.
§ 19.
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.
§ 20.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§ 21.
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Tryb działaniaRady Fundacji określa Regulamin Rady..
§ 22.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 23.
1. Z wyjątkiem uregulowań § 18, 35, 38, 40 i 41 decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względów na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Fundatorzy będący członkami Zarządu wstrzymują się od głosowania w sprawach dotyczących ich oraz Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku niemożności zwołania trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy Rady w pełnum składzie do podjęcia uchwał w sprawie uregulowań  § 18, 35, 38, 40 i 41 kompetentna do podjęcia jednomyślnej uchwały jest Komisja Rewizyjna.
§ 24.
Do kompetencji Rady Fundacji należy :
1. powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
3. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
6. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w paragrafach: 18, 32, 35, 38, 40 i 41 niniejszego statutu
7.  zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura fundacji.
8. uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarzadu
9. podejmowanie decyzji w sprawie nabyci lub zbycia majatku nieruchomego.
§ 25.
1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i powoływany jest na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji przy obecności wszystkich członków Rady.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu składa się na ręce Rady Fundacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia.
§ 26.
1. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
2. Fundator, który zrezygnował z pełnienia Funkcji członka Zarzadu, jesli wyrazi taką wolę zostaje powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji zgodnie z § 18.
§ 27.
1. Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Uchwała w tej sprawie może być podjęta w obecności wszystkich członków Rady.
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
      a) złożenia rezygnacji,
      b) podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
      c) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
      d) niepełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż rok,
      e) przekroczenia 75 roku życia,
      f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
      g) istotnego naruszenia postanowień statutu.
§ 28.
1. Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów i sekretarza Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez radę Fundacji.
§ 29.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 30.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 31.
Zarząd w szczególności :
   1. reprezentuje Fundacje na zewnątrz
   2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji
   3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
   4. przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
   5. powołuje zespoły i inne organa do realizacji określonych prac i zadań, ustala ich regulamin oraz ustala Regulamin Biura Fundacji
   6. sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i przedstawia je Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia roku obrachunkowego.
  7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej
   8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
   9. wykonuje uchwały Rady Fundacji.
§ 32.
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji. Zasady wynagradzania Członków Zarzadu określa Regulamin Zarządu.
2. Czynności  z zakresu zawierania, zmian i wypowiadania stosownych umów z Członkami Zarządu wykonuje Komisja Rewizyjna.
§ 33.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu, może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
§ 33 a.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Fundacji. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
3. 1/. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Fundacji na okres czterech lat.
    2/. Członek Komisji Rewizyjnej może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż przez trzy kadencje.
    3/ . Rezygnację z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej  składa się na ręce Przewodniczacego Rady Fundacji. Rezygnacja jest skutecna z chwilą
          jej  złożenia.
4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 27
5. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
   a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
   b)  przedstawianie sprawozdań i wniosków  ze swej działalności Radzie Fundacji,
   c)  wnioskowanie o udzielanie absolutorium dla Zarządu Fundacji,
   d) działanie w  imieniu Fundacji w sprawach określonych w  § 23 pkt 4 oraz  §  32 pkt 2.
    2.Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń
       dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
6. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
   a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji
        we wszystkich dziedzinach,
   b) żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
   c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
R o z d z i a ł V   ZMIANA STATUTU
§ 34.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 35.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.
R o z d z i a ł VI    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 37.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie istotny cel Fundacji.
§ 38.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.
§ 39.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 40.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym, uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.
§ 41.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz stowarzyszeń i fundacji, których działalność ma na celu wspieranie osób wychowujących rodzinnie dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.
§ 42.
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania
§ 43.  wykreślony